Uygulanan Testler

Kurumumuzda uygulanan testler 4 alt başlıkta toplanmıştır ve ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

1. Zekâ Testleri,
2. Gelişim Testleri,
3. Dikkat-Algı Testleri
4. Kişilik Testleri,

ZEKÂ TESTLERİ

1.WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ (WISC-R):6-16 yaş arası bireylere uygulanan WISC-R Zekâ Testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır. Ülkemizde standardizasyonu yapılmış, geçerliliği ve güvenilirliği olan tek zekâ testidir. WISC-R, çocuğun zekâ gelişiminin yaşına göre ne düzeyde olduğunu belirler. WISC-R oldukça ayrıntılı bir değerlendirme aracıdır. Test puanlarının yorumlaması ile klinik teşhise ışık tutulmakta, zihinsel performansın yanı sıra, zihinsel olmayan süreçlerde de bireyin incelenmesine olanak sağlanmaktadır. Bu test ile çocuktaki öğrenme güçlüğü, zekâ geriliği, üstün zekâlılık ve dikkat eksikliği durumları da tespit edilebilir. Akademik anlamda ‘beceri analizi’ yapılmış olur; yani çocuğun yaşıtlarına göre güçlü ve zayıf olan beceri alanları WISC-R ile saptanmaktadır. Test, sertifikasyonu olan özel bir eğitimi tamamlayan uzmanlarcaSözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden ve her bölümde 6 olmak üzere toplam 12 alt-testten oluşmaktadır.

A.SÖZEL ALT-TESTLER

 • Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
 • Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
 • Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
 • Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
 • Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B. PERFORMANS ALT-TESTLERİ:

 • Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
 • Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
 • Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekânsal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
 • Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça – bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
 • Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
 • Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

2. PORTEUS LABİRENTLERİ: 7 yaş 6 ay ile 14 yaş Zekanın bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

3. ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ:7- 19 yaş arası bireylere uygulanan pratik zekâyı ölçen bir testtir.Bu test ile ilköğretim düzeyindeki çocukların teknik kabiliyetlerini ölçmek ve onların daha ileri sınıflara eğilimlerini görebilmek de amaçlanmıştır. Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması gereken çocukların tespitinde büyük rol oynamaktadır.

4. CATELL 2 A: Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

5.CATELL 3 A:Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

6. GOOD-ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, bireylerin zihinsel gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgiÇocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu düşüncesine dayanan, çizilen insan resmi ile zekânın tespit edilebildiği özel bir testtir.

 

KİŞİLİK TESTLERİ

1.MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ ( MMPI ): 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan, psikiyatrik tanılama için kullanılan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir) ve 4′ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır. Normal bireylerle bazı psikiyatrik tanı grubuna giren kişileri birbirinden ayırt edebilmek için alt testlere ayrılmıştır. Süre sınırı yoktur. MMPI, bir kişilik testidir. Bireysel veya grupla uygulanır.

2. LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ: Projektif bir kişilik testidir. 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen bir testtir. Yarı yapılandırılmış, çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikâyeden oluşmaktadır. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve bilinçaltı işleyişi ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

3. DRAW A PERSON – BİR İNSAN ÇİZ – TESTİ: Projektif, analitik açılımlı bir çizim testidir. Çocuğun kendisini, ailesini ve çevresini nasıl algıladığını anlamayı amaçlayıp, yorumlandığında çocuğun duygusal sorunları hakkında bilgi edinilmesini ve kişiyi tanımayı amaçlayan terapi sürecine yardımcı olan kişilik testidir.

4. BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.

GELİŞİM TESTLERİ

1. DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ: Denver II, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişimsel tarama testidir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini saptamada kullanılan bu test aynı zamanda, çocuğun gelişimiyle ilgili kuşku uyandıracak durumlarda ve gelişimsel açıdan risk etmenleri bulunan bebek ve çocukları değerlendirmede kullanılmaktadır.

Denver II bir, zekâ değerlendirme testi değildir. Test, dört ayrı alanda, çocuğun gelişimini değerlendirir. Bunlar; Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Kaba Motor ve Dil alanlarıdır. Toplam 116 maddeden oluşan ve çocuğun gelişimini ölçen sorular ile bu alanlara yönelik değerlendirme yapılır. Denver II Gelişimsel Tarama Testi, çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.
Denver II Gelişimsel Tarama testini, sertifikasyon düzeyinde eğitimini tamamlamış uzmanların uygulama ve raporlama yetkinliği vardır.2

2. ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE): Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. Yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve 5 kategoride (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim) değerlendirilmektedir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar ile; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

3. PEABODY RESİM-KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, ayrıca çocuklarda konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan bir gelişimBireylerden kartın her iki yüzündeki dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Elde edilen sonuç ile çocuğun alıcı dil yaşının belirlendiği bir gelişim testidir.

4. GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ: Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru giden ve çocuktan şekilleri kopya etmesi istenilen dokuz figürden oluşmaktadır. Uygulama sonuçları; çocukta görsel algı, ayrımlaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerilerinde sorun olup olmadığına ışık tutar.

5. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme olmak üzere 6 alt-test ve toplam 100 maddeden oluşur.