Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı,

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

  1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
  2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
  3. Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
  4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
  5. Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
  6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
  7. Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri,beklenmektedir.

 

PROGRAMIN YAPISI

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar,modülün içeriği, modülle ilgili açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır.Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak

şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Modüller öğretmen veya uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirir ve ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırır.

Program “Öz Bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri, Bilişsel Hazırlık Becerileri, Psikomotor Beceriler, Toplumsal Yaşam Becerileri, Türkçe, Matematik ve Sosyal Hayat” olmak üzere dokuz modülden oluşmaktadır

 

MODÜLÜN ADI                                                        SÜRESİ

Öz Bakım Becerileri                                                       240 Ders Saati

Günlük Yaşam Becerileri                                              120 Ders Saati

Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri         240 Ders Saati

Bilişsel Hazırlık Becerileri                                            100 Ders Saati

Psikomotor Becerileri                                                     120 Ders Saati

Toplumsal Yaşam Becerileri                                         100 Ders Saati

Türkçe                                                                                360 Ders Saati

Matematik                                                                         300 Ders Saati

Sosyal Hayat                                                                     160 Ders Saati